เงื่อนไข และข้อตกลง

เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการใช้งานเว็บไซต์โดยส่วนรวม เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดทั้งผู้ลงประกาศ และผู้ใช้งานค้นหาประกาศ การมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานะการณ์ ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

เงื่อนไขการเป็นสมาชิก

 1. “ผู้ใช้งาน” 1 บุคคลหรือ 1 สถานประกอบการ สามารถสมัครสมาชิกได้ 1 บัญชีสมาชิกเท่านั้น โดย “ผู้ใช้งาน” ผู้ถือบัญชีสมาชิกจะมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดในทุกการดำเนินการภายใต้บัญชีสมาชิกนั้นๆ
 2. “ผู้ใช้งาน” ต้องให้ข้อมูลสมาชิกตามจริงเท่านั้น
 3. ในการใช้งานเว็บไซต์ “ผู้ใช้งาน” ต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ไม่ล่วงละเมิดสิทธิใดๆ และไม่กระทำการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ หรือบุคคลอื่น
 4. เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกบัญชี หรือระงับบัญชีสมาชิกของ “ผู้ใช้งาน” รายใดๆ ก็ตามที่กระทำผิด หรือทำให้เกิดผลเสียต่อเว็บไซต์ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 5. เว็บไซต์ไม่มีความรับผิดไม่ว่าตามหลักการทางกฎหมายใด ต่อความเสียหายหรือสูญหายในการใช้งานเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายหรือสูญหายในลักษณะใดก็ตาม

เงื่อนไขการลงประกาศ

 1. “ผู้ใช้งาน” ต้องไม่ลงประกาศด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จ ฉ้อฉล หรือสร้างความเสียหายให้แก่บุคคลอื่น
 2. “ผู้ใช้งาน” ต้องใช้ภาพสินค้าจริงในการลงประกาศ ไม่ใช้ภาพที่เป็นของบุคคลอื่น และไม่ใช้ภาพที่มีเครื่องหมายของเว็บไซต์อื่นที่มิใช่เว็บไซต์ของ “ผู้ใช้งาน” เอง
 3. ไม่อนุญาติให้ลงประกาศซ้ำกับประกาศที่มีอยู่แล้วในระบบ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน
 4. “ผู้ใช้งาน” ต้องลงประกาศด้วยข้อความที่เป็นระเบียบ ดูสบายตา ไม่อนุญาติให้ใช้สัญลักษณ์พิเศษ หรือใส่รหัสโค้ดอื่นๆ เพื่อเน้นให้ประกาศดูโดดเด่นกว่าประกาศอื่นๆ
 5. “ผู้ใช้งาน” ต้องใส่ข้อมูลให้ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ให้
 6. ไม่อนุญาติให้ใช้บัญชีผู้ใช้งานหลายบัญชีในการลงประกาศ เพื่อป้องการการลงประกาศซ้ำ หรือความสบสนของผู้ใช้งานเอง
 7. ไม่อนุญาติให้ใช้โปรแกรมช่วยลงข้อมูลทุกประเภท เนื่องจากไม่สามารถควบคุมคุณภาพประกาศได้
 8. ประกาศที่ไม่ถูกอัพเดท หรือเลื่อนประกาศเป็นเวลานาน และไม่มีผู้เข้าชม ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาลบออกจากระบบ เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ระบบ